Contact

Algemene Voorwaarden

  

Artikel 1 Algemeen


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en werkzaamheden voor 1-op-1 coaching, team coaching, trainingen, teambuilding activiteiten, organisatieadvisering, het afnemen van assessments, livedagen en programma’s of andere werkzaamheden tussen Lerend Leven en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 

Artikel 2 Definities

Opdrachtgever: een natuurlijke persoon of respectievelijk hun rechtsopvolgers die aan
opdrachtnemer (Beyond All Boxes) een opdracht (heeft) verstrekt tot het verrichten van diensten of het leveren van producten.
Opdrachtnemer: Beyond All Boxes
Opdracht: een door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte opdracht voor het verlenen van diensten (zoals coaching)/producten (zoals de me.scan en we.scan) of het verzorgen van trainingen en/of workshops ten behoeve van individuele personen en groepen personen welke opdracht door opdrachtnemer is aanvaard.
Diensten/producten: alle mogelijke diensten en producten zoals die door opdrachtnemer worden geleverd, waaronder individuele coaching, team coaching, ondersteuning en advisering bij persoonlijke ontwikkeling, verrichten van assessments, het verrichten van talentscans en alle andersoortige werkzaamheden, diensten en producten die door Beyond All Boxes worden aangeboden.
Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.
Voorwaarden: Deze versie van de Algemene Voorwaarden van Lerend Leven zoals deze is vastgesteld op 1 januari 2023.

Artikel 3 Toepasselijkheid van voorwaarden

3.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Lerend Leven en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

3.2
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.3
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.

3.4
Beyond All Boxes is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

3.5
Voor de uitleg van de algemene voorwaarden is steeds de Nederlandse tekst bepalend.

 

Artikel 4 Offertes en aanbiedingen


4.1
Aan een ori√ęnterend of een kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.

4.2
De door Beyond All Boxes gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Beyond All Boxes is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door opdrachtgever binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

4.3
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

4.4
Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

4.5
Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.

Artikel 5 Totstandkoming van de opdracht


5.1
Een overeenkomst van opdracht komt tot stand, nadat de offerte en overeenkomst door de opdrachtgever is goedgekeurd, dan wel is ondertekend. Dit kan zowel schriftelijk, digitaal als mondeling zijn overeengekomen.

5.2
De door Beyond All Boxes opgestelde offerte, overeenkomst of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de opdrachtgever daartegen schriftelijk protesteert.

5.3
Beyond All Boxes is gerechtigd, na het aangaan van de overeenkomst, van opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.

 

Artikel 6 Uitvoering van de Opdracht


6.1
De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essenti√ęle informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Beyond All Boxes zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‚Äúinspanningsverplichting‚ÄĚ, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 7 Rechten Opdrachtnemer

Beyond All Boxes is gerechtigd om:
a. De inhoud van een programma, dienst of product tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering;
b. De groepsgrootte te bepalen ten aanzien van trainingen en coachsessies in een programma;
c. De planning van onderdelen van een programma, dienst of product ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
d. Bij onvoldoende aanmeldingen of om andere motiverende redenen een programma of andere dienst voor aanvang geheel af te lasten. Opdrachtgever ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht, waarna de betalingsverplichtingen van opdrachtgever vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd; e. (Tussentijds) bepaalde deelnemer(s)/afnemer(s) te weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffend deelnemer(s)/afnemer(s) ontvangen hiervan bericht, zonder dat Lerend Leven verplicht is haar redenen hiervan bekend te maken, waarna de betalingsverplichting van opdrachtgever vervalt en reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.


Artikel 8 Annulering, opzegging en/of verhindering deelname

8.1
Opdrachtgever mag en is gerechtigd om deelname aan een programma of dienst te annuleren en daarmee de overeenkomst op te zeggen. Annulering en opzegging kan alleen door middel van het schriftelijk melden via brief of e- mail en is pas geldig wanneer ontvangst ervan is bevestigd door Beyond All Boxes.

8.2
Bij annulering en opzegging, zoals omschreven onder artikel 8.1, voor 1-op-1 coaching of team coaching:
a. Binnen 48 uur voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
b. Binnen 24 uur voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.

8.3
Bij annulering en opzegging, zoals omschreven onder artikel 8.1, voor trainingsopdrachten:
a. Binnen 6 weken voor de afspraak bedragen de kosten 25% van het factuurbedrag.
b. Binnen 4 weken voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
c. Binnen 2 weken voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.


8.3
Bij annulering en opzegging, zoals omschreven onder artikel 8.1, voor een training met open inschrijving:
a. Binnen 4 weken voor de start bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
b. Binnen 1 week voor de start bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.

Artikel 9 Annulering door Beyond All Boxes (tussentijds) bij een programma

Wanneer Beyond All Boxes verhinderd is, zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld. De afspraak wordt op een ander moment ingehaald. Is inhalen van de afspraak niet mogelijk, restitueert Lerend Leven het factuurbedrag met in mindering gebracht het al reeds geleverde werk.

 

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten trainingen en programma’s

10.1
De intellectuele eigendomsrechten van de door Beyond All Boxes ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op haar website of social mediakanalen, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden, berusten bij haar of haar licentiegever, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.


10.2
Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht voor de in artikel 10.1 genoemde manieren worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.3
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beyond All Boxes is het niet toegestaan om enig door haar aan opdrachtgever geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

10.4
Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door Beyond All Boxes geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 11 Geheimhouding vertrouwelijke informatie

11.1
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden onder nadrukkelijke geheimhouding, zoals is bedoeld in artikel 8 lid1.

11.3
Beyond All Boxes behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy weten regelgeving.

 

Vught, Janauri 2023